PowerTrader Logo
Strona głównaMożliwości programu PowerTraderPobierzEdukacjaPomoc
Ta strona wymaga Adobe Flash Player.
Pobierz Adobe Flash player

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU POWERTRADER FREE EDITION

1. Program PowerTrader (zwany dalej: „Programem”) jest programem komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Program jest rozpowszechniany na zasadach freeware co oznacza, że możliwe jest korzystanie z niego w niezmienionej postaci wykonywalnej, bez jakichkolwiek opłat pod warunkiem przestrzegania postanowień niniejszej umowy licencyjnej (dalej: „Licencja”). Prawa autorskie do Programu - z zastrzeżeniem oprogramowania obcego udostępnianego w Programie, do którego prawa autorskie przysługują osobom trzecim przysługuje wyłącznie Łukaszowi Majewskiemu zamieszkałemu w Toruniu przy ulicy Cichej (zwanego dalej "Autorem").

2. Licencja upoważnia użytkownika Programu (zwanego dalej: „Użytkownikiem”) do korzystania z Programu na warunkach w niej określonych oraz kopiowania i rozpowszechniania Programu wyłącznie jako całości w ramach użytku osobistego. Za użytek osobisty uznaje się użytkowanie Programu w celech innych niż komercyjne.

3. Licencja nie upoważnia Użytkownika do korzystania z Programu w celu prowadzenia działalności gospodarczej (działalności zarobkowej innej niż prywatne inwestycji na giełdzie).

4. Licencja nie upoważnia Użytkownika do dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji Programu.

5. Licencja nie upoważnia Użytkownika do wykorzystywania w jakikolwiek sposób znaków towarowych Autora.

6. Program nie może być wynajmowany, wydzierżawiany, ani wypożyczany przez Użytkownika.

7. Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do Programu (włączając wszelkie fotografie, animacje, obrazy, rejestracje wizyjne i dźwiękowe, muzyka, teksty i inne) stanowią własność Autora lub osób trzecich, z których praw Autor korzysta na podstawie zawartych umów. Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do treści, do których Program zapewnia dostęp, należą do właścicieli tych treści i mogą być chronione prawem autorskim oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z takich treści może stanowić naruszenie praw osób trzecich i w związku z tym dokonuje tego na własną odpowiedzialność i nie będzie zgłaszał z tego tytułu żadnych roszczeń do Autora. Licencja nie daje Użytkownikowi żadnych praw do użytkowania takich treści.

8. Korzystanie z Programu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, w szczególności Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez Użytkownika przy korzystaniu z Programu jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa, a inwestycje podejmowane z wykorzystaniem Programu odbywają się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

9. Autor nie udziela żadnych gwarancji na Program oraz nie zapewnia jego przydatności do założonego przez Użytkownika zastosowania dla potrzeb indywidualnych.

10. Użytkownik korzysta z Programu na własne ryzyko.

11. Autor w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi (gwarancji), a w szczególności wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi (gwarancji) za to, że Program spełnia pozostałe wymogi przewidziane przez prawo właściwe dla odpowiedzialności z tytułu rękojmi (gwarancji).

12. AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM RÓWNIEŻ SZKODY POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE POLEGAJĄCE NA USZKODZENIU CIAŁA LUB ROZSTROJU ZDROWIA, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY DANYCH LUB INNE SZKODY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ OSOBY TRZECIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PROGRAMU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W POSTANOWIENIACH LICENCJI, A TAKŻE ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ OSOBY TRZECIE W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM WARUNKÓW LICENCJI. W SZCZEGÓLNOŚCI AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYWANIA BĄDŹ BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA PROGRAMU, SZKODY POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE UTRATY LUB ZNIEKSZTAŁCENIA DANYCH, SZKODY WYNIKAJĄCE Z ROZPOWSZECHNIENIA PRZY UŻYCIU PROGRAM SZKODLIWYCH APLIKACJI.

13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Użytkowników jest Autor. Dane będą przetwarzane jedynie w celu świadczenia usług za pomocą Programu. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania i zmiany.

14. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Korzystania z Programu PowerTrader (dalej: „Regulamin”) w brzmieniu ustalonym przez Autora. Autor informuje Użytkownika, iż treść Regulaminu jest dostępna pod adresem: "http://www.powertrader.pl/regulamin", a jego nieprzestrzeganie jest równoznaczne z naruszeniem warunków Licencji. W takich przypadkach Punkt 15 Licencji stosuje się odpowiednio.

15. W przypadku naruszenia warunków Licencji lub Regulaminu, Autor zastrzega sobie prawo rozwiązania Licencji, co skutkuje usunięciem konta, który dokona naruszenia oraz pozbawieniem w ten sposób takiego Użytkownika możliwości korzystania z Programu przy użyciu dotychczasowego konta.

16. Autor zastrzega sobie prawo rozwiązania Licencji w jakimkolwiek czasie bez podania przyczyny, zaś Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Autora jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Do rozwiązania Licencji w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące skutków rozwiązania Licencji.

17. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Licencję. Rozwiązanie Licencji następuje poprzez samodzielne dokonanie czynności technicznych, których skutkiem jest odinstalowanie Programu. Skutkiem rozwiązania Licencji jest bezpowrotne usunięcie danych podanych przez Użytkownika przy zawarciu Licencji lub w okresie jej obowiązywania oraz utrata wszelkich danych archiwalnych zgromadzonych przez Użytkownika w okresie obowiązywania Licencji.

18. Program może automatycznie pobierać od Autora aktualizacje i instalować je u Użytkownika. Aktualizacje te mają wyłącznie na celu ulepszanie, modernizowanie oraz rozwój Programu i mogą mieć formę programów poprawiających defekty, ulepszonych funkcji, nowych modułów Programu lub zupełnie nowych wersji Programu. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie aktualizacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w ramach korzystania z Programu i ich dostarczanie przez Autora w każdym czasie, w okresie obowiązywania Licencji.

19. Program zawiera oprogramowanie stworzone przez osoby inne niż Autor udostępniane bezpośrednio Użytkownikowi przez Autora w zakresie określonym umowami zawartymi przez Autora z osobami trzecimi lub bezpośrednio przez osoby uprawnione:

Wykorzystano zestaw ikon:
Some icons by Yusuke Kamiyamane. Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Some icons by FatCow WebHosting (http://www.fatcow.com/free-icons). Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Wykorzystano bibliotekę Qt:

Qt library available under Lesser General Public License (LGPL) version 2.1 (http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.txt)

Wykorzystano bibliotekę Qwt:

Qwt License
Version 1.0, January 1, 2003

The Qwt library and included programs are provided under the terms
of the GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL) with the following
exceptions:

1. Widgets that are subclassed from Qwt widgets do not
constitute a derivative work.

2. Static linking of applications and widgets to the
Qwt library does not constitute a derivative work
and does not require the author to provide source
code for the application or widget, use the shared
Qwt libraries, or link their applications or
widgets against a user-supplied version of Qwt.

If you link the application or widget to a modified
version of Qwt, then the changes to Qwt must be
provided under the terms of the LGPL in sections
1, 2, and 4.

3. You do not have to provide a copy of the Qwt license
with programs that are linked to the Qwt library, nor
do you have to identify the Qwt license in your
program or documentation as required by section 6
of the LGPL.

Wykorzystano blibilotkę SQLite:

All of the deliverable code in SQLite has been dedicated to the public domain by the authors. All code authors, and representatives of the companies they work for, have signed affidavits dedicating their contributions to the public domain and originals of those signed affidavits are stored in a firesafe at the main offices of Hwaci. Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute the original SQLite code, either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.

The previous paragraph applies to the deliverable code in SQLite - those parts of the SQLite library that you actually bundle and ship with a larger application. Portions of the documentation and some code used as part of the build process might fall under other licenses. The details here are unclear. We do not worry about the licensing of the documentation and build code so much because none of these things are part of the core deliverable SQLite library.
All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No code has been taken from other projects or from the open internet. Every line of code can be traced back to its original author, and all of those authors have public domain dedications on file. So the SQLite code base is clean and is uncontaminated with licensed code from other projects.

All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No code has been taken from other projects or from the open internet. Every line of code can be traced back to its original author, and all of those authors have public domain dedications on file. So the SQLite code base is clean and is uncontaminated with licensed code from other projects.

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU POWERTRADER BASIC EDITION

1. Program PowerTrader Basic Edition (zwany dalej: „Programem”) jest programem komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Korzystanie z Programu w niezmienionej postaci wykonywalnej jest możliwe, po wniesieniu wcześniejszej opłaty abonamentowej zgodnej z cennikiem dostępnym na www.powertrader.pl/cennik oraz pod warunkiem przestrzegania postanowień niniejszej umowy licencyjnej (dalej: „Licencja”). Prawa autorskie do Programu - z zastrzeżeniem oprogramowania obcego udostępnianego w Programie, do którego prawa autorskie przysługują osobom trzecim przysługuje wyłącznie Łukaszowi Majewskiemu zamieszkałemu w Toruniu przy ulicy Cichej (zwanego dalej "Autorem"). Wyłącznym dystrybutorem programu jest spółka Sumito Development Ltd. zarejestrowana Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park Rotherham, S63 5DB, United Kingdom, Company Number: 9549278 (zwana dalej "Dystrybutorem"). Program jest rozpowszechniany na stronie Wydawcy (www.powertrader.pl) oraz na stronach parterów Wydawcy.

2. Licencja upoważnia użytkownika Programu (zwanego dalej: „Użytkownikiem”) do korzystania z Programu na warunkach w niej określonych oraz kopiowania i rozpowszechniania Programu wyłącznie jako całości w ramach użytku osobistego. Za użytek osobisty uznaje się użytkowanie Programu w celech innych niż komercyjne.

3. Licencja nie upoważnia Użytkownika do korzystania z Programu w celu prowadzenia działalności gospodarczej (działalności zarobkowej innej niż prywatne inwestycji na giełdzie).

4. Licencja nie upoważnia Użytkownika do dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji Programu.

5. Licencja nie upoważnia Użytkownika do wykorzystywania w jakikolwiek sposób znaków towarowych Autora.

6. Program nie może być wynajmowany, wydzierżawiany, ani wypożyczany przez Użytkownika.

7. Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do Programu (włączając wszelkie fotografie, animacje, obrazy, rejestracje wizyjne i dźwiękowe, muzyka, teksty i inne) stanowią własność Autora lub osób trzecich, z których praw Autor korzysta na podstawie zawartych umów. Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do treści, do których Program zapewnia dostęp, należą do właścicieli tych treści i mogą być chronione prawem autorskim oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z takich treści może stanowić naruszenie praw osób trzecich i w związku z tym dokonuje tego na własną odpowiedzialność i nie będzie zgłaszał z tego tytułu żadnych roszczeń do Autora. Licencja nie daje Użytkownikowi żadnych praw do użytkowania takich treści.

8. Korzystanie z Programu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, w szczególności Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez Użytkownika przy korzystaniu z Programu jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa, a inwestycje podejmowane z wykorzystaniem Programu odbywają się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

9. Autor nie udziela żadnych gwarancji na Program oraz nie zapewnia jego przydatności do założonego przez Użytkownika zastosowania dla potrzeb indywidualnych.

10. Użytkownik korzysta z Programu na własne ryzyko.

11. Autor w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi (gwarancji), a w szczególności wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi (gwarancji) za to, że Program spełnia pozostałe wymogi przewidziane przez prawo właściwe dla odpowiedzialności z tytułu rękojmi (gwarancji).

12. AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM RÓWNIEŻ SZKODY POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE POLEGAJĄCE NA USZKODZENIU CIAŁA LUB ROZSTROJU ZDROWIA, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY DANYCH LUB INNE SZKODY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ OSOBY TRZECIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PROGRAMU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W POSTANOWIENIACH LICENCJI, A TAKŻE ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ OSOBY TRZECIE W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM WARUNKÓW LICENCJI. W SZCZEGÓLNOŚCI AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYWANIA BĄDŹ BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA PROGRAMU, SZKODY POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE UTRATY LUB ZNIEKSZTAŁCENIA DANYCH, SZKODY WYNIKAJĄCE Z ROZPOWSZECHNIENIA PRZY UŻYCIU PROGRAM SZKODLIWYCH APLIKACJI.

13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Użytkowników jest Autor. Dane będą przetwarzane jedynie w celu świadczenia usług za pomocą Programu. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania i zmiany.

14. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Korzystania z Programu PowerTrader (dalej: „Regulamin”) w brzmieniu ustalonym przez Autora. Autor informuje Użytkownika, iż treść Regulaminu jest dostępna pod adresem: http://www.powertrader.pl/regulamin, a jego nieprzestrzeganie jest równoznaczne z naruszeniem warunków Licencji. W takich przypadkach Punkt 15 Licencji stosuje się odpowiednio.

15. W przypadku naruszenia warunków Licencji lub Regulaminu, Autor zastrzega sobie prawo rozwiązania Licencji, co skutkuje usunięciem konta, który dokona naruszenia oraz pozbawieniem w ten sposób takiego Użytkownika możliwości korzystania z Programu przy użyciu dotychczasowego konta.

16. Autor zastrzega sobie prawo rozwiązania Licencji w jakimkolwiek czasie bez podania przyczyny, zaś Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Autora jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Do rozwiązania Licencji w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące skutków rozwiązania Licencji.

17. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Licencję. Rozwiązanie Licencji następuje poprzez samodzielne dokonanie czynności technicznych, których skutkiem jest odinstalowanie Programu. Skutkiem rozwiązania Licencji jest bezpowrotne usunięcie danych podanych przez Użytkownika przy zawarciu Licencji lub w okresie jej obowiązywania oraz utrata wszelkich danych archiwalnych zgromadzonych przez Użytkownika w okresie obowiązywania Licencji.

18. Program może automatycznie pobierać od Autora aktualizacje i instalować je u Użytkownika. Aktualizacje te mają wyłącznie na celu ulepszanie, modernizowanie oraz rozwój Programu i mogą mieć formę programów poprawiających defekty, ulepszonych funkcji, nowych modułów Programu lub zupełnie nowych wersji Programu. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie aktualizacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w ramach korzystania z Programu i ich dostarczanie przez Autora w każdym czasie, w okresie obowiązywania Licencji.

19. Program zawiera oprogramowanie stworzone przez osoby inne niż Autor udostępniane bezpośrednio Użytkownikowi przez Autora w zakresie określonym umowami zawartymi przez Autora z osobami trzecimi lub bezpośrednio przez osoby uprawnione:

Wykorzystano zestaw ikon:
Some icons by Yusuke Kamiyamane. Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Some icons by FatCow WebHosting (http://www.fatcow.com/free-icons). Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Wykorzystano bibliotekę Qt:

Qt library available under Lesser General Public License (LGPL) version 2.1 (http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.txt)

Wykorzystano bibliotekę Qwt:

Qwt License
Version 1.0, January 1, 2003

The Qwt library and included programs are provided under the terms
of the GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL) with the following
exceptions:

1. Widgets that are subclassed from Qwt widgets do not
constitute a derivative work.

2. Static linking of applications and widgets to the
Qwt library does not constitute a derivative work
and does not require the author to provide source
code for the application or widget, use the shared
Qwt libraries, or link their applications or
widgets against a user-supplied version of Qwt.

If you link the application or widget to a modified
version of Qwt, then the changes to Qwt must be
provided under the terms of the LGPL in sections
1, 2, and 4.

3. You do not have to provide a copy of the Qwt license
with programs that are linked to the Qwt library, nor
do you have to identify the Qwt license in your
program or documentation as required by section 6
of the LGPL.

Wykorzystano blibilotkę SQLite:

All of the deliverable code in SQLite has been dedicated to the public domain by the authors. All code authors, and representatives of the companies they work for, have signed affidavits dedicating their contributions to the public domain and originals of those signed affidavits are stored in a firesafe at the main offices of Hwaci. Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute the original SQLite code, either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.

The previous paragraph applies to the deliverable code in SQLite - those parts of the SQLite library that you actually bundle and ship with a larger application. Portions of the documentation and some code used as part of the build process might fall under other licenses. The details here are unclear. We do not worry about the licensing of the documentation and build code so much because none of these things are part of the core deliverable SQLite library.
All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No code has been taken from other projects or from the open internet. Every line of code can be traced back to its original author, and all of those authors have public domain dedications on file. So the SQLite code base is clean and is uncontaminated with licensed code from other projects.

All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No code has been taken from other projects or from the open internet. Every line of code can be traced back to its original author, and all of those authors have public domain dedications on file. So the SQLite code base is clean and is uncontaminated with licensed code from other projects.

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU POWERTRADER STANDARD EDITION

1. Program PowerTrader Standard Edition (zwany dalej: „Programem”) jest programem komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Korzystanie z Programu w niezmienionej postaci wykonywalnej jest możliwe, po wniesieniu wcześniejszej opłaty abonamentowej zgodnej z cennikiem dostępnym na www.powertrader.pl/cennik oraz pod warunkiem przestrzegania postanowień niniejszej umowy licencyjnej (dalej: „Licencja”). Prawa autorskie do Programu - z zastrzeżeniem oprogramowania obcego udostępnianego w Programie, do którego prawa autorskie przysługują osobom trzecim przysługuje wyłącznie Łukaszowi Majewskiemu zamieszkałemu w Toruniu przy ulicy Cichej (zwanego dalej "Autorem"). Wyłącznym dystrybutorem programu jest spółka Sumito Development Ltd. zarejestrowana Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park Rotherham, S63 5DB, United Kingdom, Company Number: 9549278 (zwana dalej "Dystrybutorem"). Program jest rozpowszechniany na stronie Wydawcy (www.powertrader.pl) oraz na stronach parterów Wydawcy.

2. Licencja upoważnia użytkownika Programu (zwanego dalej: „Użytkownikiem”) do korzystania z Programu na warunkach w niej określonych oraz kopiowania i rozpowszechniania Programu wyłącznie jako całości w ramach użytku osobistego. Za użytek osobisty uznaje się użytkowanie Programu w celech innych niż komercyjne.

3. Licencja nie upoważnia Użytkownika do korzystania z Programu w celu prowadzenia działalności gospodarczej (działalności zarobkowej innej niż prywatne inwestycji na giełdzie).

4. Licencja nie upoważnia Użytkownika do dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji Programu.

5. Licencja nie upoważnia Użytkownika do wykorzystywania w jakikolwiek sposób znaków towarowych Autora.

6. Program nie może być wynajmowany, wydzierżawiany, ani wypożyczany przez Użytkownika.

7. Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do Programu (włączając wszelkie fotografie, animacje, obrazy, rejestracje wizyjne i dźwiękowe, muzyka, teksty i inne) stanowią własność Autora lub osób trzecich, z których praw Autor korzysta na podstawie zawartych umów. Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do treści, do których Program zapewnia dostęp, należą do właścicieli tych treści i mogą być chronione prawem autorskim oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z takich treści może stanowić naruszenie praw osób trzecich i w związku z tym dokonuje tego na własną odpowiedzialność i nie będzie zgłaszał z tego tytułu żadnych roszczeń do Autora. Licencja nie daje Użytkownikowi żadnych praw do użytkowania takich treści.

8. Korzystanie z Programu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, w szczególności Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez Użytkownika przy korzystaniu z Programu jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa, a inwestycje podejmowane z wykorzystaniem Programu odbywają się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

9. Autor nie udziela żadnych gwarancji na Program oraz nie zapewnia jego przydatności do założonego przez Użytkownika zastosowania dla potrzeb indywidualnych.

10. Użytkownik korzysta z Programu na własne ryzyko.

11. Autor w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi (gwarancji), a w szczególności wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi (gwarancji) za to, że Program spełnia pozostałe wymogi przewidziane przez prawo właściwe dla odpowiedzialności z tytułu rękojmi (gwarancji).

12. AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM RÓWNIEŻ SZKODY POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE POLEGAJĄCE NA USZKODZENIU CIAŁA LUB ROZSTROJU ZDROWIA, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY DANYCH LUB INNE SZKODY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ OSOBY TRZECIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PROGRAMU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W POSTANOWIENIACH LICENCJI, A TAKŻE ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ OSOBY TRZECIE W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM WARUNKÓW LICENCJI. W SZCZEGÓLNOŚCI AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYWANIA BĄDŹ BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA PROGRAMU, SZKODY POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE UTRATY LUB ZNIEKSZTAŁCENIA DANYCH, SZKODY WYNIKAJĄCE Z ROZPOWSZECHNIENIA PRZY UŻYCIU PROGRAM SZKODLIWYCH APLIKACJI.

13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych w zbiorze Użytkowników jest Autor. Dane będą przetwarzane jedynie w celu świadczenia usług za pomocą Programu. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania i zmiany.

14. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Korzystania z Programu PowerTrader (dalej: „Regulamin”) w brzmieniu ustalonym przez Autora. Autor informuje Użytkownika, iż treść Regulaminu jest dostępna pod adresem: http://www.powertrader.pl/regulamin, a jego nieprzestrzeganie jest równoznaczne z naruszeniem warunków Licencji. W takich przypadkach Punkt 15 Licencji stosuje się odpowiednio.

15. W przypadku naruszenia warunków Licencji lub Regulaminu, Autor zastrzega sobie prawo rozwiązania Licencji, co skutkuje usunięciem konta, który dokona naruszenia oraz pozbawieniem w ten sposób takiego Użytkownika możliwości korzystania z Programu przy użyciu dotychczasowego konta.

16. Autor zastrzega sobie prawo rozwiązania Licencji w jakimkolwiek czasie bez podania przyczyny, zaś Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Autora jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Do rozwiązania Licencji w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące skutków rozwiązania Licencji.

17. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Licencję. Rozwiązanie Licencji następuje poprzez samodzielne dokonanie czynności technicznych, których skutkiem jest odinstalowanie Programu. Skutkiem rozwiązania Licencji jest bezpowrotne usunięcie danych podanych przez Użytkownika przy zawarciu Licencji lub w okresie jej obowiązywania oraz utrata wszelkich danych archiwalnych zgromadzonych przez Użytkownika w okresie obowiązywania Licencji.

18. Program może automatycznie pobierać od Autora aktualizacje i instalować je u Użytkownika. Aktualizacje te mają wyłącznie na celu ulepszanie, modernizowanie oraz rozwój Programu i mogą mieć formę programów poprawiających defekty, ulepszonych funkcji, nowych modułów Programu lub zupełnie nowych wersji Programu. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie aktualizacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w ramach korzystania z Programu i ich dostarczanie przez Autora w każdym czasie, w okresie obowiązywania Licencji.

19. Program zawiera oprogramowanie stworzone przez osoby inne niż Autor udostępniane bezpośrednio Użytkownikowi przez Autora w zakresie określonym umowami zawartymi przez Autora z osobami trzecimi lub bezpośrednio przez osoby uprawnione:

Wykorzystano zestaw ikon:
Some icons by Yusuke Kamiyamane. Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Some icons by FatCow WebHosting (http://www.fatcow.com/free-icons). Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Wykorzystano bibliotekę Qt:

Qt library available under Lesser General Public License (LGPL) version 2.1 (http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.txt)

Wykorzystano bibliotekę Qwt:

Qwt License
Version 1.0, January 1, 2003

The Qwt library and included programs are provided under the terms
of the GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL) with the following
exceptions:

1. Widgets that are subclassed from Qwt widgets do not
constitute a derivative work.

2. Static linking of applications and widgets to the
Qwt library does not constitute a derivative work
and does not require the author to provide source
code for the application or widget, use the shared
Qwt libraries, or link their applications or
widgets against a user-supplied version of Qwt.

If you link the application or widget to a modified
version of Qwt, then the changes to Qwt must be
provided under the terms of the LGPL in sections
1, 2, and 4.

3. You do not have to provide a copy of the Qwt license
with programs that are linked to the Qwt library, nor
do you have to identify the Qwt license in your
program or documentation as required by section 6
of the LGPL.

Wykorzystano blibilotkę SQLite:

All of the deliverable code in SQLite has been dedicated to the public domain by the authors. All code authors, and representatives of the companies they work for, have signed affidavits dedicating their contributions to the public domain and originals of those signed affidavits are stored in a firesafe at the main offices of Hwaci. Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute the original SQLite code, either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means.

The previous paragraph applies to the deliverable code in SQLite - those parts of the SQLite library that you actually bundle and ship with a larger application. Portions of the documentation and some code used as part of the build process might fall under other licenses. The details here are unclear. We do not worry about the licensing of the documentation and build code so much because none of these things are part of the core deliverable SQLite library.
All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No code has been taken from other projects or from the open internet. Every line of code can be traced back to its original author, and all of those authors have public domain dedications on file. So the SQLite code base is clean and is uncontaminated with licensed code from other projects.

All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No code has been taken from other projects or from the open internet. Every line of code can be traced back to its original author, and all of those authors have public domain dedications on file. So the SQLite code base is clean and is uncontaminated with licensed code from other projects.

Copyrights © 2009-2014 Sumito Development Sumito Development Logo