PowerTrader Logo
Strona głównaMożliwości programu PowerTraderPobierzEdukacjaPomoc
Ta strona wymaga Adobe Flash Player.
Pobierz Adobe Flash player

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU POWERTRADER FREE EDITION

1. Program PowerTrader (zwany dalej: "Programem PowerTrader") jest programem komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), rozpowszechnianym na zasadach freeware co oznacza, że możliwe jest korzystanie z niego w niezmienionej postaci wykonywalnej, bez jakichkolwiek opłat pod warunkiem przestrzegania postanowień umowy licencyjnej oraz niniejszego Regulaminu.

2. Operatorem usług świadczonych przy wykorzystaniu Programu PowerTrader jest spółka Sumito Development Ltd. zarejestrowana Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park Rotherham, S63 5DB, United Kingdom, Company Number: 9549278 ( zwana dalej: "Dystrybutorem" lub "Operatorem").

3. Program PowerTrader udostępniany jest Użytkownikom przez Operatora na stronie internetowej "http://www.powertrader.pl".

4. Usługi świadczone przy wykorzystaniu Programu PowerTrader są udostępniane użytkownikom (zwanym dalej łącznie: "Użytkownikami", zaś każdy z nich z osobna "Użytkownikiem") nieodpłatnie na podstawie umowy licencyjnej na korzystanie z Programu PowerTrader (zwanej dalej: "Licencją") oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Instalacja Programu PowerTrader i wyrażenie zgody na warunki Licencji w sposób określony przez Dystrybutora jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, Licencji oraz akceptacją przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, a rozpoczęcie świadczenia przez Operatora usług przy wykorzystaniu Programu PowerTrader następuje z chwilą pierwszego uruchomienia Programu PowerTrader.

6.Operator może przy wykorzystaniu Programu PowerTrader świadczyć także inne usługi dodatkowe, w tym również usługi odpłatne (dalej: "Usługi Dodatkowe"). Usługi Dodatkowe świadczone są na warunkach określonych w odrębnych umowach lub regulaminach. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do Usług Dodatkowych, chyba że Operator postanowi inaczej.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podanie przy instalacji Programu PowerTrader lub w okresie obowiązywania Licencji jakichkolwiek swoich danych osobowych dokonywane jest na własną odpowiedzialność Użytkownika i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publiczne udostępnienie przez Operatora oraz złożeniem oświadczenia, iż nie będzie wobec Operatora zgłaszać żadnych roszczeń z tego tytułu, o ile przetwarzanie tych danych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

8. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia dotyczące Użytkownika będące skutkiem (pośrednim lub bezpośrednim) ujawnienia przez Użytkownika przy instalacji Programu PowerTrader danych osobowych, które nie są niezbędne do korzystania z Programu PowerTrader lub Usług Dodatkowych, o ile przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

9. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia dotyczące Użytkownika będące skutkiem (pośrednim lub bezpośrednim) ujawnienia przez Użytkownika w trakcie korzystania z usług Programu PowerTrader jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji o sobie lub osobach trzecich. Ujawnianie takich informacji Użytkownik dokonuje na własną odpowiedzialność i ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

10. Przy korzystaniu z usług Programu PowerTrader, Użytkownik nie może dokonywać czynności stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:

  1. popełniać przestępstw lub wykroczeń;
  2. naruszać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek cudzych praw, w szczególności praw własności intelektualnej;

11. Operator w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa zastrzega sobie prawo do udostępniania organom ścigania oraz innym uprawnionym organom i instytucjom państwowym dane dotyczące Użytkownika, w tym jego dane dotyczące czasu logowania i numeru IP. W tym celu wymienione dane są przechowywane przez Operatora. Nie są przechowywane dane o operacjach wykonywanych w programie.

12. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek zdarzeń wynikających z naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa przy korzystaniu z usług Programu PowerTrader, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.

13. Korzystanie z usług Programu PowerTrader jest możliwe wyłącznie za pomocą rozpowszechnianego przez Operatora oprogramowania służącego do korzystania z tych usług, dostępnego na stronie internetowej "http://www.powertrader.pl", którego dotyczy Licencja w wersji tego oprogramowania udostępnianej przez Operatora bez jakichkolwiek modyfikacji dokonywanych przez inne osoby. Korzystanie przez Użytkownika z usług Programu PowerTrader, w szczególności dostępu do notowań spółek giełdowych oraz innych informacji publikowanych w Programie PowerTrader, za pomocą innych programów, w szczególności zmodyfikowanych przez osoby trzecie wersji Programu PowerTrader stanowi naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie jest stroną jakichkolwiek umów bądź porozumień z operatorami innych programów wspomagających inwestowanie na giełdzie, na podstawie których tacy operatorzy byliby uprawnieni do udostępniania swoim użytkownikom funkcjonalności swoich programów naruszającej zakaz opisany w niniejszym Punkcie 13, zaś ewentualne faktyczne udostępnianie przez takich operatorów bez zgody Operatora wymienionej funkcjonalności użytkownikom ich usług nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za naruszenie niniejszego Regulaminu.

14. Korzystanie przez Użytkownika z usług Programu PowerTrader z naruszeniem Regulaminu lub Licencji stanowi podstawę do podjęcia przez Operatora działań mających na celu uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług Programu PowerTrader w szczególności poprzez rozwiązanie przez Operatora Licencji, co skutkuje pozbawieniem Użytkownika możliwości korzystania z programu.

15. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług Dodatkowych i zaistnienia okoliczności uzasadniających rozwiązanie Licencji Operator podejmuje indywidualne działania i decyzje wobec Użytkownika zmierzające do rozwiązania Licencji przy uwzględnieniu postanowień regulaminów określających zasady korzystania z Usług Dodatkowych. Podjęcie przez Operatora określonych działań i decyzji wobec danego Użytkownika nie stanowi dla innego Użytkownika podstawy do zgłaszania roszczeń i żądania podjęcia określonych działań i decyzji analogicznych do działań i decyzji podjętych wobec danego Użytkownika.

16. Operator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie zobowiązując się do informowania Użytkowników o zakresie dokonanych zmian w sposób przyjęty przez Operatora. Zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Operatora.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU POWERTRADER BASIC EDITION I STANDARD EDITION

1. Program PowerTrader Basic Edition lub PowerTrader Standard Edition (zwany dalej: "Programem PowerTrader") jest programem komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), rozpowszechnianym na zasadach trial co oznacza, że możliwe jest korzystanie z niego w niezmienionej postaci wykonywalnej, bez jakichkolwiek opłat przez okres 14 dni pod warunkiem przestrzegania postanowień umowy licencyjnej oraz niniejszego Regulaminu. Po okresie testowym z programu mogą korzystać tylko Użytkownicy, którzy mają ważny i opłacony abonament w wysokości określonej na stronie: "http://powertrader.pl/cennik"

2. Operatorem usług świadczonych przy wykorzystaniu Programu PowerTrader jest spółka Sumito Development Ltd. zarejestrowana Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park Rotherham, S63 5DB, United Kingdom, Company Number: 9549278 ( zwana dalej: "Dystrybutorem" lub "Operatorem").

3. Program PowerTrader udostępniany jest Użytkownikom przez Operatora na stronie internetowej "http://www.powertrader.pl".

4. Usługi świadczone przy wykorzystaniu Programu PowerTrader są udostępniane użytkownikom (zwanym dalej łącznie: "Użytkownikami", zaś każdy z nich z osobna "Użytkownikiem") na podstawie umowy licencyjnej na korzystanie z Programu PowerTrader (zwanej dalej: "Licencją") oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Instalacja Programu PowerTrader i wyrażenie zgody na warunki Licencji w sposób określony przez Dystrybutora jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, Licencji oraz akceptacją przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, a rozpoczęcie świadczenia przez Operatora usług przy wykorzystaniu Programu PowerTrader następuje z chwilą pierwszego uruchomienia Programu PowerTrader.

6.Operator może przy wykorzystaniu Programu PowerTrader świadczyć także inne usługi dodatkowe, w tym również usługi odpłatne (dalej: "Usługi Dodatkowe"). Usługi Dodatkowe świadczone są na warunkach określonych w odrębnych umowach lub regulaminach. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do Usług Dodatkowych, chyba że Operator postanowi inaczej.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podanie przy instalacji Programu PowerTrader lub w okresie obowiązywania Licencji jakichkolwiek swoich danych osobowych dokonywane jest na własną odpowiedzialność Użytkownika i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publiczne udostępnienie przez Operatora oraz złożeniem oświadczenia, iż nie będzie wobec Operatora zgłaszać żadnych roszczeń z tego tytułu, o ile przetwarzanie tych danych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

8. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia dotyczące Użytkownika będące skutkiem (pośrednim lub bezpośrednim) ujawnienia przez Użytkownika przy instalacji Programu PowerTrader danych osobowych, które nie są niezbędne do korzystania z Programu PowerTrader lub Usług Dodatkowych, o ile przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

9. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia dotyczące Użytkownika będące skutkiem (pośrednim lub bezpośrednim) ujawnienia przez Użytkownika w trakcie korzystania z usług Programu PowerTrader jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji o sobie lub osobach trzecich. Ujawnianie takich informacji Użytkownik dokonuje na własną odpowiedzialność i ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

10. Przy korzystaniu z usług Programu PowerTrader, Użytkownik nie może dokonywać czynności stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:

  1. popełniać przestępstw lub wykroczeń;
  2. naruszać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek cudzych praw, w szczególności praw własności intelektualnej;

11. Operator w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa zastrzega sobie prawo do udostępniania organom ścigania oraz innym uprawnionym organom i instytucjom państwowym dane dotyczące Użytkownika, w tym jego dane dotyczące czasu logowania i numeru IP. W tym celu wymienione dane są przechowywane przez Operatora. Nie są przechowywane dane o operacjach wykonywanych w programie.

12. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek zdarzeń wynikających z naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa przy korzystaniu z usług Programu PowerTrader, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.

13. Korzystanie z usług Programu PowerTrader jest możliwe wyłącznie za pomocą rozpowszechnianego przez Operatora oprogramowania służącego do korzystania z tych usług, dostępnego na stronie internetowej "http://www.powertrader.pl", którego dotyczy Licencja w wersji tego oprogramowania udostępnianej przez Operatora bez jakichkolwiek modyfikacji dokonywanych przez inne osoby. Korzystanie przez Użytkownika z usług Programu PowerTrader, w szczególności dostępu do notowań spółek giełdowych oraz innych informacji publikowanych w Programie PowerTrader, za pomocą innych programów, w szczególności zmodyfikowanych przez osoby trzecie wersji Programu PowerTrader stanowi naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie jest stroną jakichkolwiek umów bądź porozumień z operatorami innych programów wspomagających inwestowanie na giełdzie, na podstawie których tacy operatorzy byliby uprawnieni do udostępniania swoim użytkownikom funkcjonalności swoich programów naruszającej zakaz opisany w niniejszym Punkcie 13, zaś ewentualne faktyczne udostępnianie przez takich operatorów bez zgody Operatora wymienionej funkcjonalności użytkownikom ich usług nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za naruszenie niniejszego Regulaminu.

14. Korzystanie przez Użytkownika z usług Programu PowerTrader z naruszeniem Regulaminu lub Licencji stanowi podstawę do podjęcia przez Operatora działań mających na celu uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług Programu PowerTrader w szczególności poprzez rozwiązanie przez Operatora Licencji, co skutkuje pozbawieniem Użytkownika możliwości korzystania z programu.

15. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług Dodatkowych i zaistnienia okoliczności uzasadniających rozwiązanie Licencji Operator podejmuje indywidualne działania i decyzje wobec Użytkownika zmierzające do rozwiązania Licencji przy uwzględnieniu postanowień regulaminów określających zasady korzystania z Usług Dodatkowych. Podjęcie przez Operatora określonych działań i decyzji wobec danego Użytkownika nie stanowi dla innego Użytkownika podstawy do zgłaszania roszczeń i żądania podjęcia określonych działań i decyzji analogicznych do działań i decyzji podjętych wobec danego Użytkownika.

16. Operator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie zobowiązując się do informowania Użytkowników o zakresie dokonanych zmian w sposób przyjęty przez Operatora. Zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Operatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Akceptując regulamin Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora w celach marketingu i promocji usług Operatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.)

2. Akceptując regulamin Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Operatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.).

3. Operatora zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników udostępnionych przez nich w związku z rejestracją w Programie PowerTrader i korzystaniem z jego Usług, w tym następujących danych: imienia i nazwiska Użytkownika, IP komputera Użytkownika oraz danych zawartych w adresie e-mail Użytkownika.

4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Operatora, dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z zawarciem Umowy lub po wyrażeniu odrębnej zgody w celach marketingowych i promocyjnych Operatora. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i zmiany.

5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Umowy lub w celach marketingowych i promocyjnych Operatora.

6. Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, w tym środki uniemożliwiające dostęp osób trzecich do tych danych, ich modyfikację przez osoby trzecie lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

7. Użytkownik rejestrując się ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą mailową alertów zgodnie z ustawieniami Konta Użytkownika. Informacje przesyłane będą na adres mailowy Użytkownika wskazany w momencie rejestracji.

8. Organizator zbiera informacje o zachowaniu Użytkowników w Programu PowerTrader oraz umożliwia niektórym zewnętrznym dostawcom zbieranie i wykorzystanie tych danych w celach marketingowych i remarketingowych. Organizator nie gromadzi u siebie danych wrażliwych, w tym w szczególności danych związanych z dokonywaniem płatności za abonament.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZATA WBUDOWANEGO W PROGRAM POWERTRADER

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem wbudowanego czata( dalej: "Czat") jest spółka Sumito Development Ltd. zarejestrowana Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park Rotherham, S63 5DB, United Kingdom, Company Number: 9549278 ( zwana dalej: "Dystrybutorem" lub "Operatorem" lub "Administrator").

2. Czat jest dostępny nieodpłatnie w ramach programu PowerTrader dla wszystkich Użytkowników mających prawo do korzystania z programu PowerTrader.

3. W ramach Czata Użytkownicy mają możliwość wymiany informacji, prowadzenia i zaproszenia innych osób do dyskusji.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazu, w szczególności w zakresie prowadzonych rozmów jak i obrazów, dostępnych w Serwisie.

5. Administrator informuje, że treści rozmów są przechowywane na serwerach Operatora.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usługi w każdym czasie.

7. Zaprzestanie świadczenia usługi nie wymaga wcześniejszego ogłoszenia.

II ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI CZAT

1. Użytkownikiem Czata może być każda osoba fizyczna, która zarejestruje w oknie danego czata swój nick stały bądź zaloguje się używając nick tymczasowy. Użytkownik nie może posługiwać się nickiem, który zawiera treści wskazane w punkcie 8 poniżej.

2. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Czata do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik, korzystając z Czata, nie będzie wprowadzał do systemu usługodawcy, systemów innych użytkowników oraz sieci Internet treści naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich.

4. Użytkownik korzystając z Czata powinien, celem ochrony swojej prywatności, powstrzymać się od podawania na czacie informacji osobistych, a zwłaszcza adresu, numeru telefonu czy numeru karty kredytowej.

5. Administrator oświadcza iż nigdy nie pozyskiwał i nie będzie pozyskiwał jakichkolwiek informacji na temat użytkownika, jego haseł, kodów dostępu i innych informacji poufnych za pomocą Czata. W przypadku spostrzeżenia, iż ktoś, podając się za administratora Czata, próbuje zbierać takie informacje w Czacie, Użytkownik powinien natychmiast zgłosić ten fakt wysyłając e-mail na adres kontakt@powertrader.pl

6. Publikując przy pomocy Czata jakiejkolwiek Materiały (teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści) Użytkownik :

a. oświadcza, iż posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa ( w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku ) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Czata i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (Administrator może w każdej chwili zażądać wglądu do dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia użytkownika);

b. ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści , oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich

c. zobowiązuje się, w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Materiałów, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań

d. udziela wobec Materiałów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji obejmującej prawo do sublicencjonowania, która zostaje udzielona dla danego Materiału w momencie umieszczenia go w Czacie i obejmuje poniższe pola eksploatacji:

i. prawo publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Materiałów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;

ii. prawo utrwalania Materiałów dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, optyczną, magnetyczną drukiem oraz na kliszy fotograficznej;

iii. prawo wprowadzania Materiałów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

iv. prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz na kliszy fotograficznej i drukiem;

v. prawo do tworzenia papierowych wersji Materiałów;

vi. prawo dostosowania Materiałów do wymagań PowerTrader;

vii. prawo wykorzystania Materiałów w celu promocji i reklamy;

viii. prawo do wprowadzania Materiałów do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz na kliszy fotograficznej;

ix. prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Materiałów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego, portalu mobilnego, radia internetowego, w tym przetworzenie do udostępnienia fonogramowego, telewizji, w tym przetworzenie do udostępnienia audiowizualnego;

x. prawo do wykorzystywania Materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania Materiałów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

xi. prawo do wyświetlania i wystawiania Materiałów;

xii. prawo do użyczania i najmu Materiałów;

xiii. prawo dostosowania Materiałów do formatu urządzeń mobilnych;

xiv. prawo do nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;

xv. nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pośrednictwem satelity;

xvi. równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Materiałów m. in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii).

xvii. prawo wykonywania autorskich praw zależnych wobec Materiałów;

e. zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Materiałów.

7. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść Materiałów rozpowszechnianych i publikowanych przez Użytkowników w sieci Internet przy wykorzystaniu Czata, jak również za ewentualne kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych przez Użytkowników Materiałów przez osoby trzecie.

8. Niedozwolone jest wykorzystywanie Czata do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Czata, a w szczególności niedozwolone jest:

a. rozpowszechnianie treści pornograficznych;

b. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

c. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

d. publikowanie na Czacie treści reklamowych produktów lub usług konkurencyjnych do produktów lub usług Operatora lub jego partnerów.

e. publikowanie na łamach Czata treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

9. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Administrator jest uprawniony do usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Czata, a także zablokowania edycji i możliwości korzystania przez Użytkownika z Czata, bez powiadamiania go o fakcie i przyczynie usunięcia.

III REGULAMIN

1. Uczestnicząc w Czacie Użytkownik oświadcza, iż w pełni akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień niniejszego Regulaminu, które wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Copyrights © 2009-2014 Sumito Development Sumito Development Logo